I Komunia Święta

 
Dzieci w naszej Parafii przystępują do I Komunii Świętej zawsze w pierwszą sobotę maja.

Przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej

1. Rozbudzenie i wzmocnienie życia religijnego w dużej mierze zależy od dobrego przygotowania dziecka do pierwszej spo­wiedzi i Komunii Świętej. Stanowi ono najlepsze przygotowa­nie religijne dziecka na całe życie. W przygotowaniu tym uka­zujemy wewnętrzne powiązania pomiędzy sakramentem chrztu, pokuty i Eucharystii.
2. Za odpowiedni wiek do przyjęcia dziecka do pierwszej spowie­dzi i Komunii Świętej uważa się wiek, który określa Kodeks Prawa Kanonicznego jako wiek używania rozumu (zob. kan. 913 § 1). Od tego momentu obowiązuje przykazanie, dotyczą­ce pokuty i Komunii Świętej.
Uwzględniając tradycję i prakty­kę katechetyczną, dzieci na ogół przystępują do Pierwszej Ko­munii Świętej w drugiej lub trzeciej klasie szkoły podstawowej.
3. Zgodnie z praktyką wczesnej Komunii Świętej, zalecanej przez papieża Piusa X, zezwala się na dopuszczenie do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej dzieci klas zerowych
i pierwszych.

Warunki dopuszczenia są następujące:

a) prośba rodziców i zapewnienie o pogłębianiu religijnego wychowania dziecka;
b) rozpoznanie ze strony katechetów i duszpasterza, czy dziecko jest wystarczająco rozwinięte umysłowo i posiada wymaganą wiedzę religijną.
Zapewnienie udzielone przez rodziców obejmuje uczestnictwo dziecka w systematycznej katechezie klasy drugiej. Do wczesnej Komunii Świętej można dopuścić dziecko będące w niebezpieczeństwie śmierci.
4. Dostrzega się dużą trudność w podjęciu decyzji o dopuszcze­niu dziecka do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej, które wzrasta w rodzinie obojętnej religijnie i nie uczęszcza systema­tycznie na katechizację. W takich okolicznościach należy na­wiązać kontakt z rodzicami.
5. Należy prowadzić katechizację przygotowującą do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej w szkołach specjalnych i zakła­dach dla dzieci specjalnej troski. Wobec takich dzieci należy zastosować minimalne kryteria dopuszczające do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Należy uwzględnić również opinię katechety szkolnego oraz w miarę możności opinię specjalistów w zakresie nauczania w szkołach specjalnych.
6. Zdarzają się przypadki, że dzieci uczęszczające na katechiza­cję, przygotowującą do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej, są nie ochrzczone. Dlatego katecheci już w pierwszych miesiącach katechizacji powinni zażądać od rodziców dzieci metryki chrztu świętego. Dla dzieci nie ochrzczonych należy zorgani­zować dodatkowe przygotowanie do przyjęcia sakramentu chrztu świętego (zob. Obrzędy wtajemniczenia dzieci, które osiągnęły wiek katechizacyjny w: Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych).
7. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej we­dług programu przyjętego przez diecezję, obejmuje trzy lata katechizacji.
8. Odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci do Pierwszej Ko­munii Świętej jest proboszcz parafii, na terenie której mieszka dziecko. Współodpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej są inni księża pracujący w parafii oraz katecheci zakonni i świeccy.
9. Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej winno odbyć się w parafii zamieszkania dziecka. Proboszcz parafii powinien uzmysłowić rodzicom dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej sens i znaczenie parafii, w której ma odbyć się to ważne wydarzenie. W myśl synodalnej ?Instrukcji o katechi­zacji? w punkcie 9a czytamy ?dziecko przystępuje do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej (…) we własnej parafii; jeżeli rodzice życzą sobie czegoś innego, nie należy robić trudności?. Tacy rodzice powinni złożyć stosowne deklaracje, potwierdzo­ne przez proboszcza miejsca zamieszkania, informujące o miejscu uczestnictwa ich dziecka w katechezie parafialnej.
10. Określenie parafii bezpośredniego przygotowania i przystąpienia dziecka do Pierwszej Komunii Świętej należy rozstrzygnąć we wrześniu, poprzedzającym roczne spotkania formacyjno-organizacyjne.
11. Proboszcz na pierwszym spotkaniu organizacyjnym, rozpoczynającym bezpośrednie przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej, informuje rodziców o formie przygotowania oraz określa kryteria i warunki, jakie winny spełnić dzieci przygotowujące się do przyjęcia Komunii Świętej.
12. Proboszcz po zasięgnięciu opinii od katechetów podejmuje decyzję o dopuszczeniu dziecka do pierwszej spowiedzi i Komu­nii Świętej na podstawie:
a) systematycznej, całorocznej katechizacji szkolnej;
b) systematycznej, comiesięcznej katechizacji parafialnej;
c) uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej i nabożeństwach szkolnych i parafialnych;
d) odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej.
W wyjątkowych wypadkach, z uzasadnionych przyczyn, nale­ży przeprowadzić egzamin. Dziecko nie uczęszczające na katechizację nie może być dopuszczone do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.